ALGEMENE VOORWAARDEN Reset School / Pijn Reset Methode

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op de door (aspirant) deelnemers aangegane overeenkomsten m.b.t. het inschrijven voor één van onze trainingen/cursussen.

1.2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘deelnemer(ster)’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten deelname overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘opleiding’ ‘trainingen’, ‘traject’, ‘programma’’ ‘masterclass’, ‘mentor-class’ of ‘cursussen’, worden daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.5. Waar in de voorwaarden wordt gesproken over ‘aanmeldingsformulier’ wordt ook een aanmelding via email of via de één van onze websites verstaan.

1.6. Op de door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

1.7 De deelnemer(ster) gaat akkoord met alle programma-specifieke voorwaarden zoals omschreven zijn op het desbetreffende aanmeldingsformulier.

Artikel 2. Inschrijvingen

2.1. Een inschrijving voor een cursus komt tot stand met het ondertekenen van het desbetreffende aanmeldingsformulier, of het betalen van de verzonden factuur.

2.2. De deelnemer(ster) staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte gegevens op het aanmeldingsformulier.

2.3. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3. Betalingen

3.1 De deelnemer(ster) gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals omschreven staan achter de door hem of haar aangekruiste optie op het aanmeldingsformulier, of zoals aangegeven in de verzonden e-mail met de factuur.

Artikel 4. Wijzigen of annuleren cursusdata

4.1 Annuleren of wijzigen naar support@pijnresetmethode.nl, waarbij een uitdrukkelijk verzoek tot bevestiging dient te worden gedaan.

4.2 Voor het annuleren van deelname gelden de volgende kosten: 1. Tot 3 maanden voor aanvang van de start van het programma: 10% van de kosten 2. Tot één maand voor aanvang van het programma: 50% gehele cursuskosten 3. Binnen 1 week voor aanvang van de cursus: 100% cursusgeld

4.3 Bij verhindering op een betreffende cursusdatum, bestaat de mogelijkheid om de cursusdag(en) in een volgende groep in te halen, onder de voorwaarde dat het max. aantal deelnemers in de betreffende cursus nog niet is bereikt. Er zal altijd gezocht worden naar een passende oplossing.

Artikel 5. Restitutie

5.1 Bij tijdige annulering worden inschrijfgelden binnen 30 dagen gerestitutioneerd.

5.2 Er is geen restitutie en/of verrekening van reeds betaalde of nog te betalen cursusgelden en/of cateringskosten mogelijk als de deelnemer(ster):

 1. Een cursus op eigen initiatief voortijdig verlaat.
 2. Een cursus op basis van punt 7.2 voortijdig verlaten moet.
 3. Een module of vervolgtraining die deel uit maakt van een pakket annuleert.
 4. Op basis van de in punt 7.1 en 7.2 gestelde voorwaarden uitgesloten is van deelname aan een vervolgcursus, die deel uit maakt van een pakket.

5.3. Er is geen restitutie en of verrekening van reeds betaalde of nog te betalen cursusgelden mogelijk als Pijn Reset Methode een cursus moet annuleren in geval van ziekte of een andere vorm van overmacht.

5.4 Als Reset School op basis van punt 5.3 een cursus annuleert, behoudt de deelnemer(ster) het recht deel te nemen aan één van de volgende vergelijkbare cursussen.

5.5. Reset School is niet aansprakelijk voor enige persoonlijke schade die geleden wordt door het annuleren van een cursus op basis van punt 5.3.

5.6 Als de deelnemer(ster) op grond van artikel 6.3 haar deelname aan een cursus dient te beëindigen, heeft hij of zij recht op een volledige restitutie van het reeds betaalde cursusgeld.

5.7. Als een deelnemer zich reeds ingeschreven heeft en hiervoor een speciale aanbieding heeft gebruik, is geen restitutie mogelijk.

Artikel 6. Welzijn

6.1 De deelnemer(ster) verklaart zichzelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de programma’s.

6.2 De deelnemer(ster) is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na een cursus.

6.3 Bij twijfel of het gepast is voor de deelnemer(ster) om deel te kunnen (blijven) nemen aan een cursus, uit oogpunt van zijn of haar welzijn, is het oordeel van de trainer of één van zijn of haar bevoegde assistenten doorslaggevend. (zie ook punt 5.6. betreffende restitutie)

6.4 De deelnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat niet alle trainers van Reset School per se een medische achtergrond hebben. De trainers van Reset School / Pijn Reset Methode zijn opgeleid en getraind in de Pijn Reset Methode en/of Coaching.

6.5 De deelnemer(ster) is zelf volledig verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welbevinden van zijn of haar cliënten. Pijn Reset Methode kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het correct dan wel incorrect toepassen van de geleerde technieken.

6.6 De deelnemer(ster) gaat ermee akkoord dat hij/zij zich zal onthouden van het uitvoeren van (para)medische of psychologische handelingen waar hij/zij naar beste weten onvoldoende in getraind is, niet in bevoegd is en/of wat buiten zijn of haar vakgebied ligt.

Artikel 7 Huisregels

7.1 De deelnemer(ster) gaat akkoord met de huisregels van Reset School wat betreft het ‘coachbaar zijn’.‘Coachbaar zijn’ houdt o.a. in dat:

 1. De deelnemer(ster) bereid is andere standpunten te overwegen.
 2. De deelnemer(ster) er op uit zich constructief op te stellen in de conversatie.
 3. De deelnemer(ster) er op aanspreekbaar wil zijn als hij of zij, naar het oordeel van de trainer, niet coachbaar is.

7.2 Bij het aanhoudend ‘niet coachbaar zijn’ zoals omschreven in de punten onder artikel (7.1) kan de deelnemer(ster) haar recht op verdere deelname aan een cursus verliezen, zonder daarbij aanspraak te kunnen maken op enige vorm van restitutie.

7.3 Als de deelnemer(ster) de mogelijkheid tot deelname verliest op basis van bovengenoemde artikel kan hij of zij een verzoek indienen om het programma op een later moment opnieuw aan te vangen tegen het z.g.n. ‘review-tarief’.

7.6 De deelnemer(ster) verklaart vertrouwelijkheid in acht te nemen bij datgene wat hem of haar in de training te ore is gekomen van wat andere deelnemers in het kader van de training hebben gedeeld.

7.7 Reset School behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar trainingen door te voeren zonder dat daar de expliciete verplichting voor bestaat deze aanpassingen met haar deelnemers te communiceren.

7.8 Reset School zal zich inspannen tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar cursussen zo tijdig mogelijk bekend te maken.

Artikel 8 Vrijwaring Audio en Video

8.1 Door deel te nemen aan een Reset School programma gaat de deelnemer(ster) er stilzwijgend mee akkoord dat gedeelten van het seminar kunnen worden opgenomen op video en audio en/of op digitale fotografie.

8.2 De deelnemer(ster) gaat er vervolgens mee akkoord dat de promoter of een van haar business-partners het recht en de toestemming heeft om dergelijk materiaal te gebruiken voor marketing, advertenties of elk ander doel in welk media-formaat dan ook, online en/of offline, nu of later zonder enige verdere compensatie, toestemming, of notificatie naar de deelnemer(ster) van of naar de deelnemer(ster) ook het materiaal de naam, beeld, beeldgelijkenis, stem, biografische details, testimonial of foto van de deelnemer(ster) bevat.

8.3 De deelnemer(ster) begrijpt en gaat er mee akkoord dat alle exclusieve rechten van de opnamen van het seminar bij de promotor liggen en de deelnemer(ster) verwacht en zal geen compensatie vragen voor het gebruik van het materiaal waarin de deelnemer(ster) verschijnt of spreekt.

8.4 Reset School bezit alle rechten van al het video, audio en/of fotomateriaal opgenomen tijdens het seminar of op elk ander live event.

8.5 Het is de deelnemer niet toegestaan, onder geen enkele voorwaarden, te filmen, video of audio op te nemen, gedurende de training. Deelnemers die deze voorwaarde overtreden zullen worden verzocht het materiaal te wissen, verder gebruik van het opname apparaat te staken (zoals b.v. ren mobiele telefoon of een opname-pen) en kunnen uitgesloten worden van verdere deelname zonder enige recht op restitutie van het cursusgeld.

8.6 De deelnemer(ster) kan er op vertrouwen dat Reset School eventueel privacygevoelig materiaal met respect zal worden behandeld.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK TRIGGERTIME:

Art. 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de therapeut en de opdrachtgever.

Art. 2.  Uitvoering van de overeenkomst

 1. Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, zowel medisch als niet medisch, die redelijkerwijs van belang  kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut worden medegedeeld.
 3. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte, mogelijk incorrecte en/of onvolledige gegevens.

Art. 3. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 2. Therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art.4  Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. Aan derden zoals bijvoorbeeld de werkgever, arts, specialist, partner, familieleden etc. van de opdrachtgever, zal alleen informatie verstrekt worden nadat hiertoe schriftelijk toestemming is gegeven.

Art. 5. Klachten

Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. Indien partijen er gezamenlijk niet naar tevredenheid van beiden uit komen, kan de opdrachtgever gebruik maken van de klacht- en tuchtregeling van www.nmtn.nl

Art. 6. Betaling

Opdrachtgever geeft aan op de hoogte te zijn van de geldende tarieven, zoals vermeld op www.triggerpoint-therapie.nl of in de verzonden offerte. Betaling van Mentor-classes, RESET dagen, Individuele Reset Trajecten en coaching dienen vooraf te worden voldaan. Betaling van losse consulten dient direct na afloop van het consult per PIN of in contanten te geschieden, tenzij door partijen anders overeengekomen. Of en zo ja wat en hoeveel opdrachtgever kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar doet niets af aan het feit dat opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor het voldoen van de facturen voor ontvangen behandelingen.

Art. 7. Verhindering

Voor behandelingen geldt: wanneer de opdrachtgever verhinderd is, dient dit minimaal 48 uur van tevoren te worden aangegeven, zodat de therapeut in de mogelijkheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd volledig in rekening worden gebracht. De opdrachtgever is 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om verhindering telefonisch, per sms of per e-mail door te geven. Indien de opdrachtgever telefonisch geen contact krijgt met de therapeut of assistent, spreekt hij/zij een bericht in op de voicemail met daarin naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van de te annuleren afspraak en reden van annulering, of stuurt alsnog een e-mail of SMS met eerder genoemde gegevens. Opdrachtgever ontvangt dan z.s.m. een  bevestiging van de annulering.